ΑΣΔΥΚ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Στις 11 Ιουνίου 2020 η Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσε Δελτίο Τύπου σε συνάφεια με την απασχόληση στην Κυβέρνηση. Συγκεκριμένα αναφέρει “Η απασχόληση στην Κυβέρνηση το Μάιο του 2020 μειώθηκε κατά 315 άτομα (-0,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε τα 52.325 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 688 άτομα (-2,4%), από 28.356 σε 27.668 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 567 άτομα (3,6%) φθάνοντας τις 16.185 σε σχέση με 15.618 άτομα το Μάιο του 2019.

Με λύπη παρατηρήσαμε ότι η σύγκριση αφορά μόνο με το προηγούμενο έτος ενώ το διάγραμμα παρουσιάζει στοιχεία από τον Μάιο του 2018. Όμως με μια ανάλυση σε βάθος χρόνου ήτοι από το 2013, η συνολική εικόνα δεν παρουσιάζει μείωση αλλά αύξηση. Στο Διάγραμμα 2 φαίνεται η ίδια ανάλυση σε βάθος χρόνου. Πρόσθετα, στο Διάγραμμα 3 φαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που απασχολούνται από την Κυβέρνηση τον Μάιο του 2020 έφτασε τα 52.325 άτομα ενώ τον Μάιο του 2013 ήταν 49.522, δηλαδή αύξηση 5,66%.

Δυστυχώς δεν παρατηρείται η ίδια εικόνα και για το καθεστώς εργοδότησης. Υπάρχει μια πτωτική τάση στον αριθμό των μονίμων υπαλλήλων, ενώ την ίδια στιγμή παρατηρείται μια αύξηση στον αριθμό των εκτάκτων. Στο Διάγραμμα 4 φαίνεται ότι ο αριθμός των μόνιμων ατόμων που απασχολούνται στη Δημόσια Υπηρεσία τον Μάιο του 2020 ήταν 11.053 άτομα ενώ τον Μάιο του 2013 ήταν 13.336, δηλαδή μείωση 17,12%. Αντίθετα, στο Διάγραμμα 5 φαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των έκτακτων ατόμων που απασχολούνται στην Δημόσια Υπηρεσία τον Μάιο του 2020 ήταν 6.279 άτομα ενώ τον Μάιο του 2013 ήταν 4.818, δηλαδή αύξηση 30,32%. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας (βλέπε διαγράμματα 6, 7 και 8).

Στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2020-2022, Κεφάλαιο 3(α) Δήλωση Πολιτικής Απασχόλησης, Γενικοί Στόχοι και Δράσεις, Διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, μέσω της πολιτικής για συγκράτηση της συνολικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και του εξορθολογισμού του κρατικού μισθολογίου, αναφέρεται “Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, συνεχίζεται η εφαρμογή των πολιτικών συγκράτησης της απασχόλησης και του μισθολογίου στη Γενική Κυβέρνηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ούτως ώστε αυτό να παραμένει εντός του πλαισίου της οικονομικής ανάπτυξης.” Τονίζεται ότι ο πιο πάνω στόχος δεν θα επιτευχθεί μειώνοντας τα ωφελήματα των δημοσίων υπαλλήλων, αντίθετα η κυβέρνηση πρέπει να βρει άλλους τρόπους για το σκοπό αυτό.

Από τα πιο πάνω στοιχεία, φαίνεται ότι η κυβέρνηση συνεχίζει εντέχνως την τακτική της σταδιακής και μεθοδικής διάβρωσης των ωφελημάτων και των δικαιωμάτων των υπαλλήλων του δημοσίου και όχι μόνο, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και να συμπαρασύρει. Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου-ΑΣΔΥΚ επαγρυπνεί και δηλώνει ετοιμότητα, μακριά από σκοπιμότητες, να προασπίσει τα εργασιακά συμφέροντα των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Εν κατακλείδι, η ΑΣΔΥΚ δηλώνει επίσης ετοιμότητα να διαβουλευθεί με την Κυβέρνηση για επίλυση των προβλημάτων της δημόσιας υπηρεσίας και της οικονομίας. Αναμένουμε ότι η ετοιμότητά μας θα συναντήσει βούληση για εποικοδομητική συνεργασία.

Εκ του ΔΣ της ΑΣΔΥΚ

DOC