Επιστολή της Συντεχνίας μας προς το Υπουργείο Οικονομικών

Επιστολή της Συντεχνίας μας προς το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία εκφράζεται η διαφωνία μας σχετικά με το γεγονός ότι στο ακαθάριστο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή χορηγιών (Φοιτητική, Τέκνου, κλπ)
PDF