Οργάνωση

ΑΣΔΥΚ

Η ΑΣΔΥΚ διοικείται από τα πιο κάτω όργανα:

(1) Τη Γενική Συνέλευση που είναι  και το ανώτατο όργανο της Συντεχνίας

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι το διαχειριστικό όργανο της Συντεχνίας.

3) Το Συμβούλιο των Προέδρων των Τμηματικών Κλαδικών Συμβουλίων το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για ειδικότερα θέματα που κατά καιρούς επηρεάζουν τα μέλη της Συντεχνίας

(4) Τα Τμηματικά Κλαδικά Συμβούλια τα οποία επιλαμβάνονται θεμάτων στους χώρους εργασίας όπου δραστηριοποιούνται.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΔΥΚ έχει ως ακολούθως:

Γιώργος Χωραττάς – Πρόεδρος, Κέντρο Παραγωγικότητας,
τηλ. 22806105, email: ghorattas@kepa.mlsi.gov.cy, ghorattas@asdyk.org

Κώστας Ιωάννου – Γραμματέας, Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης,
τηλ. 22405540, email: cioannou@ombudsman.gov.cy, cioannou@asdyk.org

Χριστόδουλος Αποστολίδης – Αντιπρόεδρος, Τμήμα Τελωνείων,
τηλ. 22601745, email: capostolides@customs.mof.gov.cy,  capostolides@asdyk.org

Παντελής Χριστοδούλου – Ταμίας, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
τηλ. 22805740, email: pchristodoulou@dps.mcw.gov.cy, pchristodoulou@asdyk.org

Γιώτα Χατζηλοίζου – Βοήθος Ταμίας, Τμήμα Φορολογίας,
τηλ. 24801174, email: yhadjiloizou@tax.mof.gov.cy, yhadjiloizou@asdyk.org

Σάββας Σάββα – Μέλος, Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή,
τηλ. 22200905, email: ssavva@mcit.gov.cy, ssavva@asdyk.org

Λούκας Χρίστου – Μέλος, Αστυνομικό Σώμα,
τηλ. 99565663, email: loukaschristou87@gmail.com

Γεώργιος Γεωργίου – Μέλος, Τμήμα Δασών,  τηλ. 22403702, email: ggeorgiou@fd.moa.gov.cy, ggeorgiou@asdyk.org