Όροι χρήσης

Αποποίηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο
χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και
επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να
υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα
θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.
Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για
διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως
υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε
πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το  ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε  αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ρυθμίζει την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων από την ΑΣΔΥΚ, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και του Περί της Προστασίας των Φυσικών
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ν.
125(I) του 2018).

1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για καθορισμένο,
ρητό και νόμιμο σκοπό και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο
ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας
Η ΑΣΔΥΚ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο εκτέλεσης των
αρμοδιοτήτων της.

3. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Διοικητικό Συμβούλιο
και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΑΣΔΥΚ

4. Σε ποιον κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα δεδομένα σας δύναται να κοινοποιηθούν σε οποιαδήποτε αρχή έχει έννομη εξουσία
διενέργειας ελέγχων στις δραστηριότητες της ΑΣΔΥΚ.

5. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, σε έντυπη μορφή, σε φακέλους που διατηρεί η
ΑΣΔΥΚ ή/και, σε ηλεκτρονική μορφή, σε μηχανογραφικό σύστημα πρόσβαση στο οποίο έχει
μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΑΣΔΥΚ

6. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Όσον αφορά σε μηχανογραφικά συστήματα/εξοπλισμό, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν
συγκεκριμένα άτομα.

7. Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται δια βίου, σε έντυπη μορφή σε φακέλους ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.

8. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην ΑΣΔΥΚ για πρόσβαση, διόρθωση ή/και επικαιροποίηση των δεδομένων που τηρούμε σχετικά με το πρόσωπό σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε –όπου εφαρμόζεται– συγκατάθεσή που έχετε δώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω. Όμως, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το αίτημα διαγραφής θα αξιολογηθεί από εμάς έναντι – μεταξύ άλλων – νομικών ή διοικητικών υποχρεώσεων που μπορεί να αντιτίθενται σε μια τέτοια διαγραφή.

Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα, παρακαλούμε όπως αποστείλετε γραπτό αίτημα στη διεύθυνση:
Ταχυδρομική Θυρίδα 26069, 1666 Λευκωσία, Κύπρος

Τέλος, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία προς τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

9. Συνέπειες μη παροχής προσωπικών δεδομένων
Σε περίπτωση μη παροχής των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος σας για διαγραφή ή για περιορισμό της επεξεργασίας ή για εναντίωση στην επεξεργασία ή για ανάκληση της συγκατάθεσης σας, η ΑΣΔΥΚ ενδέχεται να μην μπορεί να χειριστεί το αίτημα σας.

10. Περισσότερες πληροφορίες
Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας: Πάτμου 29Γ, 2062 Στρόβολος
E-mail: [email protected]

11. Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
τηλ.: +357 22 311731
e-mail: [email protected]