Παρατυπεί η Σχολική Εφορεία Πάφου με τη μίσθωση υπηρεσιών

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), και ο Κλάδος Επιμελητών, που υπάγεται στην Οργάνωση, πληροφορείται ότι, η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Πάφου, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, έχει προχωρήσει σε προκήρυξη θέσης γραφέα με μίσθωση υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, για περίοδο ενός χρόνου, για την κάλυψη αναγκών στα οικεία γραφεία της. Τα εν λόγω καθήκοντα θα έπρεπε να εκτελούνται μόνο από αρμόδιους επιμελητές του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι οποίοι διορίζονται από την ΕΔΥ.

Η ΑΣΔΥΚ και ο Κλάδος Επιμελητών ΑΣΔΥΚ δηλώνουν την αντίθεσή τους στην εν λόγω απόφαση της Σχολικής Εφορείας Πάφου και την καλούν όπως τερματίσει τη διαδικασία πρόσληψης και ακολουθήσει τις νενομισμένες διαδικασίες. Καλούν επίσης, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, να αναλάβει τις ευθύνες του και να ανακαλέσει την έγκριση προκήρυξης της θέσης.

Η σπουδή της Σχολικής Εφορείας Πάφου να προκηρύξει θέση γραφέα δημιουργεί ερωτηματικά καθώς, ενώπιον της ΕΔΥ, εκκρεμεί διαδικασία πρόσληψης συνολικά 50 επιμελητών για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Εφορειών και των σχολείων.

Ειδικότερα, η απόφαση της Σχολικής Εφορείας Πάφου πάσχει επί πολλών σημείων, καθώς παραβιάζει σειρά εθνικών νομοθεσιών. Πιο συγκεκριμένα, η Σχολική Εφορεία Πάφου παραβιάζει τη νομοθεσία περί Σχολικών Εφορειών, που δεν επιτρέπει στις Σχολικές Εφορείες να προβαίνουν σε πρόσληψη προσωπικού για την εκτέλεση δημοσιοϋπαλληλικών καθηκόντων. Επίσης, η εν λόγω απόφαση παραβιάζει τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου νόμο, καθώς βρίσκεται εκτός του πλαισίου της έκτασης της εξουσίας της διοίκησης που υπαγορεύονται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ακόμη, η Σχολική Εφορεία Πάφου με την απόφασή της παραβιάζει τη νομοθεσία περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης ο/η εργοδοτούμενος/νη θα εκτελεί καθήκοντα που θα ανατίθενται από τον εργοδότη, ο οποίος θα έχει και την εποπτεία διεκπεραίωσής τους, καλείται να τηρεί το ωράριο εργασίας που ακολουθείται στο Δημόσιο, πλην όμως, στην προκήρυξη καθίσταται σαφές ότι, ο απασχολούμενος/νη θα επιβαρύνεται με την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτεργοδοτούμενος/νη, ενώ το κράτος-εργοδότης δεν θα έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έναντι του/της εργοδοτούμενου/νης. Η προτεινόμενη μορφή απασχόλησης μέσω της μίσθωσης υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα αποστερεί από τον/την εργοδοτούμενο/νη δικαιώματα που οι εργοδοτούμενοι στο Δημόσιο απολαμβάνουν.

Η αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα αποτελεί προσφιλή πρακτική στο Δημόσιο και στον ευρύτερο κρατικό τομέα, που τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται κατά κόρον για την κάλυψη μονίμων αναγκών. Πρόκειται για μια καταχρηστική πρακτική για την άνθηση της οποίας ευθύνες φέρει πρώτιστα το Υπουργείο Οικονομικών, που συχνά δεν είναι πρόθυμο να εγκρίνει πόρους για την προκήρυξη συγκεκριμένων οργανικών θέσεων.

Καταληκτικά, η ΑΣΔΥΚ και ο Κλάδος Επιμελητών ΑΣΔΥΚ έχουν αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, με την οποία διαμαρτύρονται για την εν λόγω απόφαση της Σχολικής Εφορείας Πάφου.

3 Νοεμβρίου, 2021