Πάσχει το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων

Αποφάσεις της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΑΣΔΥΚ

Η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης στο Δημόσιο και η μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσε ανάμεσα στους δημοσίους υπαλλήλους, ήταν το πρωταρχικό ζήτημα που απασχόλησε τις εργασίες της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), που πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2024, στα Γραφεία της Συντεχνίας.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της ΑΣΔΥΚ, Δρ Γιώργος Χωραττάς, στη λογοδοσία του επικεντρώθηκε στο επίκαιρο ζήτημα της υλοποίησης του νέου συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων, σημειώνοντας ότι η Συντεχνία είναι δέκτης παραπόνων από μέλη και όχι μόνο, τα οποία καταθέτουν τη δυσφορία τους ως προς την άδικη αξιολόγηση που έτυχαν από τις Επιτροπές Αξιολόγησης τους, όπως υποστηρίζουν.

Ο Πρόεδρος της ΑΣΔΥΚ αναγνώρισε ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης φαίνεται να πάσχει και σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι αριθμός Επιτροπών Αξιολογήσεων αξιολόγησαν τους υφιστάμενους τους κινούμενοι εντός συγκεκριμένου πλαισίου βαθμολογίας, με αποτέλεσμα αριθμός υπαλλήλων να συγκεντρώνει μέτρια βαθμολογία. «Είναι προφανές» ανέφερε ο Δρ Χωραττάς «ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης αφού φαίνεται ότι οι Αξιολογητές δεν είναι επαρκώς ενήμεροι και εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν αυτή την ευθύνη και λόγω οδηγιών Γενικών Διευθυντών βαθμολόγησαν με συγκεκριμένο κατευθυνόμενο τρόπο. Στην ουσία, σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν μολύνει και ακυρώσει το νέο σύστημα αξιολόγησης πριν καλά καλά εφαρμοστεί, αφού από την ισοπέδωση των εξαίρετων ξαφνικά περάσαμε στην ισοπέδωση των μέτριων».  Ο Δρ Χωραττάς υπέδειξε ότι μια αδυναμία του νέου συστήματος αφορά στο γεγονός ότι η αξιολόγηση του υπαλλήλου εδράζεται μόνο στον τελευταίο χρόνο εργασίας του, κάτι το οποίο θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Επίσης, μια άλλη ουσιαστική αδυναμία του συστήματος αφορά στη σύνθεση των Επιτροπών που είναι αρμόδιες για την εξέταση των ενστάσεων των υπαλλήλων για την αξιολόγησή τους, σημειώνοντας ότι δεν γίνεται οι ενστάσεις να εξετάζονται από τους Προϊσταμένους Γενικούς διευθυντές οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους αξιολογούμενους.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενημερώνει τα μέλη της Συντεχνίας ότι όσα ενδιαφέρονται να υποβάλουν ένσταση αμφισβητώντας την αξιολόγησή τους, είναι σε θέση να παρέχει υποστήριξη με την παροχή πρότυπης ένστασης αλλά και μέσω του Νομικού της Συμβούλου, αν χρειάζεται. Η ΑΣΔΥΚ, διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Συντεχνίας, θα παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος και θα τοποθετηθεί εκτενέστερα με το πέρας της όλης διαδικασίας.

Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε τις εργασίες της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήταν η ρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος των Εργαζομένων Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ). Αυτή η μεγάλη κατηγορία εργαζομένων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, απασχολούνται ως και δεκαετίες και εκτελούν όμοια καθήκοντα με το μόνιμο προσωπικό, καλύπτοντας μόνιμες ανάγκες της Δημόσιας Υπηρεσίας. Έπειτα από διεκδίκηση του συνδικαλιστικού κινήματος, η κατηγορία των ΕΑΧ πλέον, απολαμβάνει παρόμοιους όρους απασχόλησης (ωφελήματα, περιλαμβανομένου και του συνταξιοδοτικού), όπως το μόνιμο προσωπικό. Η ειδοποιός διαφορά εντοπίζεται στη μη ανέλιξη των ΕΑΧ σε θέσεις προαγωγής. Η ΑΣΔΥΚ καλεί την Κυβέρνηση να αναζητήσει ρύθμιση που να παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους αορίστου χρόνου να διεκδικήσουν και θέση προαγωγής, ώστε σταδιακά να εκλείψει η πρόσληψη/απασχόληση ΕΑΧ. Η φόρμουλα που προτείνει η ΑΣΔΥΚ είναι η εισαγωγή παράλληλης πυραμίδας ανέλιξης, και η διεκδίκηση τους μέσω εξετάσεων ή/και διαδικασιών από την ΕΔΥ, στις οποίες ειδικό βάρος θα έχει η αρχαιότητα και η εμπειρία των ΕΑΧ. Με την αφυπηρέτηση και εξάλειψη των πρώην ΕΑΧ, οι εν λόγω θέσεις να καταργούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το τρίτο, εξίσου σημαντικό ζήτημα, που απασχόλησε τη Γενική Συνέλευση της Συντεχνίας ήταν η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, για αναθεώρηση της μηνιαίας συνδρομής των μελών από  3 τοις χιλίοις σε 4 τοις χιλίοις. Ο Δρ Χωραττάς τεκμηριώνοντας την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σημείωσε ότι «η αναθεώρηση της συνδρομής, η οποία είναι και θα παραμείνει η χαμηλότερη από όλες τις άλλες συντεχνίες του δημοσίου, κρίνεται αναπόφευκτη, καθώς από της ίδρυσης της η ΑΣΔΥΚ δεν λαμβάνει κρατική χορηγία, όπως άλλες Συντεχνίες και οι οικονομικοί της πόροι είναι περιορισμένοι». Η ελάχιστη αύξηση της μηνιαίας συνδρομής, είπε, θα παράσχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ανταπόδοσης υπηρεσιών προς τα μέλη της. Η πρόταση του ΔΣ έτυχε της έγκρισης από τους συνέδρους της Γενικής Συνέλευσης και ως εκ τούτου, θα ενημερωθεί σχετικά το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, για τα περαιτέρω.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

21 Φεβρουαρίου 2024