Ρυθμιστικό πλαίσιο για ισότιμη μεταχείριση στις αποσπάσεις, μετακινήσεις και μεταθέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

Η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με γνώμονα την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της ευρύτερης Δημόσιας Υπηρεσίας, αποτελεί βασική προϋπόθεση διασφάλισης της αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας της κρατικής μηχανής.

Στη χώρα μας, διαχρονικά, παρατηρούνται κενά και ελλείψεις ως προς τη λειτουργία ενός κανονιστικού ρυθμιστικού πλαισίου, που θα διέπει τις όποιες μεταθέσεις, μετακινήσεις και αποσπάσεις, κρατικών εργαζομένων. Είτε αυτοί εργάζονται στη Δημόσια Υπηρεσία, είτε στην Εκπαίδευση, είτε στα Σώματα Ασφαλείας.

Η απουσία ενός ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα εδράζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και μηχανισμούς με διαφανείς διαδικασίες, ώστε να ελαχιστοποιείται το πεδίο δράσης των όποιων προϊσταμένων ή και ανάπτυξης άλλου είδους σχέσεων, μεταξύ του όποιου ενδιαφερόμενου υπαλλήλου με άλλα κανάλια, συχνά δημιουργεί προβλήματα και υπαλλήλους λιγότερο ευνοημένους.

Με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα, που αφορούσε στη μετακίνηση επιμελητή από ένα σχολείο της επαρχίας Λάρνακας σε άλλο, προκειμένου να ικανοποιηθεί  αίτημα άλλης εργαζόμενης, η ΑΣΔΥΚ διατυπώνει εκ νέου την ανησυχία της.

Αναντίλεκτα, οι μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων αποτελούν δικαίωμα της αρμόδιας αρχής. Όμως, η ΑΣΔΥΚ θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπεται σαφές πλαίσιο μετακινήσεων ή και μεταθέσεων, που θα διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των υπαλλήλων και θα χαρακτηρίζεται από διαφανείς διαδικασίες.

Η ΑΣΔΥΚ είναι δέκτης παραπόνων από εργαζομένους σε Τμήματα και Υπηρεσίες, (μεταξύ άλλων, Τμήματα Γεωργίας, Δασών, Τελωνείων, Αστυνομία κ.λπ.), για προβλήματα που αφορούν σε μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις προσωπικού.

Επειδή η ΑΣΔΥΚ θέλει να λειτουργεί κατά τρόπο γόνιμο και εποικοδομητικό, προτίθεται να ετοιμάσει και να υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, πρόταση σχεδίου μετακινήσεων των επιμελητών, κατ’ αναλογία των σχεδίων που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Επίσης, η ΑΣΔΥΚ θα ετοιμάσει ανάλογη πρόταση για τα Τμήματα Τελωνείων και Γεωργίας, όπου μεγάλος αριθμός υπαλλήλων βρίσκονται σε καθεστώς μετακίνησης και μετάθεσης.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

25 Νοεμβρίου 2020