Σημαντικό βήμα οι αλλαγές στην αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων, όμως, η ουσιαστική μεταρρύθμιση του Δημοσίου αναμένει

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), χαιρετίζει την ψήφιση των νομοσχεδίων που αφορούν στην αξιολόγηση και στην προαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων, που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Μετά από μεγάλη καθυστέρηση και πολύχρονες διαβουλεύσεις (2015 η πρώτη κατάθεση νομοσχεδίων στη Βουλή), επιτεύχθηκε ένα μικρό, πλην ουσιαστικό, βήμα που επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο σε αλλαγές που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοθέτημα τροποποιείται ο νόμος περί Δημόσιας Υπηρεσίας και εφαρμόζεται η συνεχής επιμόρφωση των μελών της ΕΔΥ, η χρήση δομημένων εντύπων αξιολόγησης, η πρόσβαση των υποψηφίων στα έγγραφα διαδικασιών που τους αφορούν, χωρίς άδεια του Δικαστηρίου, και εισάγεται ο νέος θεσμός των διατμηματικών θέσεων. Το δεύτερο νομοθέτημα αφορά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων για σκοπούς προαγωγής, διατμηματικής προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής με απώτερο στόχο την επιλογή των καλύτερων υποψηφίων για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων. Καταργείται το στρεβλό κριτήριο της αρχαιότητα που αποτελούσε ουσιαστικό προσόν για προαγωγή, καταργείται το απαράδεκτο σύστημα που ήθελε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους «εξαίρετους» και πλέον, επιμετρούνται οι δεξιότητες, οι ικανότητες και η απόδοση του υποψηφίου.

Επίσης, ένα ακόμη ουσιαστικό στοιχείο που εισάγεται, αφορά στην περίληψη τροπολογίας που προβλέπει την ανώνυμη αξιολόγηση των προϊσταμένων Τμημάτων και Υπηρεσιών από τους υφιστάμενούς τους. Η εισαγωγή της εν λόγω ρύθμισης αποτελούσε εξ’ αρχής θέση της ΑΣΔΥΚ, την οποία θέταμε εδώ και χρόνια, καθώς εκτιμούμε ότι, η ύπαρξη κυκλικής αξιολόγησης θα λειτουργήσει υποβοηθητικά στην αναβάθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Η εν λόγω πρόνοια διεκδικήθηκε και τεκμηριώθηκε μέχρι τέλους από τη Συντεχνία μας και μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι, η πλειοψηφία της Βουλής πείστηκε και υπερψηφίστηκε.

Το ΔΣ της ΑΣΔΥΚ θεωρεί ότι, τα ψηφισθέντα νομοθετήματα δεν αντανακλούν σε μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Παραμένει ακόμα ένα ευρύ πεδίο δράσης προς αυτή την κατεύθυνση. Η ΑΣΔΥΚ θα συνεχίσει τις προσπάθειες προώθησης ζητημάτων που στοχεύουν στην ουσιαστικότερη μεταρρύθμιση του Δημοσίου, που άπτονται της οργάνωσης, της επαρκούς στελέχωσης, της ενίσχυσης της κινητικότητας του προσωπικού, της εμπέδωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού και διακυβέρνησης, της κατάργησης των αχρείαστων γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και άλλων που θα συμβάλλουν στον πραγματικό εκσυγχρονισμό και στην αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, έτσι ώστε, να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και προσκλήσεις.

 

Εκ του ΔΣ της ΑΣΔΥΚ

14 Ιανουαρίου 2022